Spotlight
مصاحبه
روند شرکت ها
تحلیل‌ها

معیارهای استارتاپ دیو مک کلور AARRR

سه شنبه, 15 اسفند 1396

این معیارها بعنوان یک مدل رشد ساده ولی توانمند برای استارتاپ‌ها بشمار می‌روند که توسط Dave Mcclure معرفی گردید. بر مبنای فرضیات این مدل استارتاپ ها از طریق 5 مرحله...

گزارش‌ها
اخبار روز
اخبار
مصاحبه‌ها